2010-05-19 13:11
 Oceń wpis
   
Best Practices

Wystąpienia publiczne to jedno z głównych narzędzi zarządzania na stanowiskach menedżerskich, w procesie sprzedaży czy negocjacji. Prezentujemy Państwu intensywny warsztat umiejętności prezentacyjnych.

Korzyści z udziału:

 • Poznasz swoje mocne i słabe strony w zakresie wystąpień publicznych oraz wynikające z tego obszary do zmiany i rozwoju
 • Zdiagnozujesz obszary do zagospodarowania
 • Po szkoleniu z łatwością skonstruujesz wystąpienie przed trudnym audytorium
 • Dowiesz się, jak kontrolować stres i reagować w trudnych sytuacjach
 • Będziesz potrafił pełniej wykorzystać swój głos, otrzymasz ćwiczenia do pogłębiania barwy głosu, obniżania głosu, poprawy dykcji
 • Nauczysz się wykorzystywać techniki wokalno-aktorskie do skutecznej komunikacji z innymi
 • Dowiesz się jak budzić i usypiać emocje – przyjmować stan ducha zgodny z przesłaniem Twojego wystąpienia
 • Zdobycie umiejętności przeprowadzania skutecznej prezentacji, poprzez dopasowanie jej do potrzeb słuchaczy
 • Podniesiesz poziom kompetencji i pewności siebie w zakresie prezentacji
 • Zdobędziesz umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na innych podczas prezentacji
 • Nauczysz się zarządzania audytorium, posługiwania się mikrofonem

WIĘCEJ

Tagi: prezentacja, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, wystąpienia


2010-05-19 12:08
 Oceń wpis
   
Jak efektywnie zaplanować, organizować i budżetować projekt?

Wymogi biznesowe, przyspieszenie i upraszczanie procesów skłania do poszukiwania rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami. Coraz częściej znajomość metodologii i umiejętność jej wykorzystania w praktyce stanowi nie tylko atut pracownika, ale przewagę konkurencyjną i korzyść finansową dla firmy.

Korzyści z udziału:

 • Zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie organizacji i prowadzenia każdego projektu w firmie
 • Poznanie uniwersalnych narzędzi służących zarządzaniu projektem
 • Poznanie narzędzi i metodologii wspierającej organizację i zarządzenie projektem w firmie
 • Zdobycie umiejętności planowania zadań, czasu, zasobów i nakładów potrzebnych do realizacji projektu
 • Poznanie zasad budżetowania i planowania kosztów w ramach działań projektowych

WIĘCEJ

Tagi: budżet, zarządzanie, szkolenie, planowanie, langas group, szkolenia otwarte, project manager


2010-05-19 11:42
 Oceń wpis
   
Jak zbudować efektywny biznes plan i ocenić opłacalność projektu?

Znajomość metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego biznes planu oraz metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, są niezbędne menedżerom do podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Celem szkolenia jest przedstawienie Państwu metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego biznes planu oraz metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, które są niezbędne dla podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Analiza strategiczna projektu
 • Analiza finansowa biznes planu, interpretacja danych
 • Rachunek zysków i strat oraz jego praktyczne zastosowanie w projekcie
 • Określenie horyzontu czasowego biznes planu
 • Narzędzia oceny wiarygodności prognozy
 • Wykonanie części finansowej biznes planu
 • Wpływ czasu na ocenę opłacalności projektu – horyzonty czasowe
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym
 • Dokumentacja niezbędna przy realizacji projektów inwestycyjnych

WIĘCEJ

Tagi: inwestycje, projekty, biznes plan, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne


2010-05-19 11:35
 Oceń wpis
   
Czy wiesz, w jaki sposób tworzyć projekty uchwał, jak protokółować zebrania organów i jak wprowadzać zmiany do regulaminów?

Zapraszamy na warsztaty, w czasie których poznasz wszystkie istotne kwestie dotyczące protokołowania, uchwał, regulaminów zarządu i rady nadzorczej, umów i ich aktualizacji, głosowania, przygotowywania dokumentacji na posiedzenia oraz udzielania pełnomocnictw.

Warsztaty koncentrują się na najważniejszych kwestiach dokumentacyjnych:

 • Jak tworzyć i wprowadzać zmiany do regulaminów wewnętrznych spółki
 • W jaki sposób protokołować przebieg posiedzeń – tworzenie protokołów i prowadzenie ksiąg protokołów
 • Jak tworzyć projekty uchwał? Które decyzje zarządu/rady nadzorczej wymagają uchwał?
 • Jak korygować błędy we wnioskach składanych w krajowym rejestrze sądowym
 • Jak zorganizować system/regulamin udzielania pełnomocnictw w dużej organizacji?
 • W jaki sposób archiwizować dokumentację
 • Prowadzenie ksiąg udziałów / ksiąg akcyjnych
 • Wprowadzanie zmian do umów spółek
 • Techniki kontraktowania – formy umów, prawidłowe składanie podpisów
 • Praca z dokumentacją związaną z przejęciem innej spółki lub wejściem do nowej grupy kapitałowej

WIĘCEJ

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, dokumentacja spółki, biuro zarzadu, dokumentacja biura


2010-05-19 11:09
 Oceń wpis
   
Jak właściwie interpretować sprawozdania finansowe, aby ustrzec się przed błędnymi decyzjami?

Prawidłowa interpretacja sprawozdań oraz ocena jakości danych pozwala dokonać całościowej oceny sytuacji majątkowej, wypłacalności, rentowności. Umożliwia lokalizację występujących w firmie nieprawidłowości. Od umiejętności interpretacji sprawozdań oraz wychwytywania drobnych, ale bardzo ważnych niuansów zależy jakość podejmowanych decyzji menedżerskich i ich wpływ na dalszą kondycję firmy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pokaże jak zbadać kondycję obcej i własnej spółki na podstawie wyselekcjonowanych elementów sprawozdania
 • Dostarczy wiedzy, w jaki sposób dokonać oceny który wynik w rachunku zysków i strat jest najważniejszy i dla kogo jest on istotny
 • Zwróci uwagę jak „papierowy wynik” ma się do oceny spółki
 • Dostarczy wiedzy i tym, co oznaczają kwoty przy poszczególnych pozycjach aktywów i pasywów
 • Pokaże jak zlokalizować na podstawie sprawozdania finansowego nieprawidłowości występujące w firmie
 • Wskaże jak uniknąć pułapki „dobry wynik” „dobra passa”

WIĘCEJ

Tagi: finanse, analiza, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, sprawozdanie


2010-04-29 13:14
 Oceń wpis
   

Korzyści:

 • Poznanie krok po krok, od przygotowania efektywnego wystąpienia, poprzez jego realizację, aż po ocenę końcową
 • Poznanie własnych mocnych i słabych stron oraz wynikających z tego obszarów do zmiany i rozwoju
 • Poznanie metod poszerzania spektrum własnego głosu oraz wykorzystania komunikacji niewerbalnej
 • Zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia płynnego wystąpienia publicznego poprzez wykorzystanie elementów technik mowy
 • Poznanie zasad radzenia sobie z trudnym audytorium
 • Zdobycie wiedzy na temat prowadzenia uwagi słuchaczy, dobierania właściwej argumentacji i stosowania urozmaiconych metod wystąpień

Więcej

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, szkolenie wytąpienia


2010-04-29 13:04
 Oceń wpis
   

„Z badań wynika, że organizacje nie potrafiące skutecznie zarządzać relacjami ze związkami zawodowymi mają o ponad 50% niższy współczynnik realizacji celów strategicznych”

Biorąc pod uwagę specyfikę rynku, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający zarządzanie relacją ze związkami zawodowymi. Przedstawimy Państwu najlepsze praktyki i możliwości prawne dochodzenia do konsensusu i zapewnienia realizacji strategii firmy.

Podczas szkolenia:

 • Dowiesz się o najnowszych zmianach wprowadzanych do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
 • Poznasz procedury zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników w świetle prawa polskiego i europejskiego w kontekście relacji ze związkami
 • Poznasz najlepsze praktyki przeciwdziałaniu nadużywania przywileju
 • Jaka jest odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych
 • Poznasz zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
 • Dowiesz się jak prowadzić konsultacje dotyczące konieczności przeprowadzenia zwolnień
 • Poznasz zasady dokonywania wypowiedzeń w przypadku zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub wydania regulaminu
 • Poznasz sposoby współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
 • Dowiesz się jaka jest ochrona prawna działaczy związkowych i organizacji

Więcej

Tagi: związki zawodowe, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte


2010-02-04 15:27
 Oceń wpis
   

 

Jak prawidłowo szacować wartość spółki w procesie podejmowania decyzji strategicznych?

Umiejętność prawidłowego szacowania wartości przedsiębiorstwa to kluczowy czynnik w podejmowaniu strategicznych decyzji przez kadrę zarządzającą. Znajomość i prawidłowe stosowanie metod wyceny spółki jest decydujące w obszarze wyboru projektów inwestycyjnych, źródeł finansowania czy działań w zakresie łączenia lub wykupu firm.

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, wycena spółki, przedsiębiorstw


2010-02-04 15:23
 Oceń wpis
   

 

„Z badań wynika, że organizacje nie potrafiące skutecznie zarządzać relacjami ze związkami zawodowymi mają o ponad 50% niższy współczynnik realizacji celów strategicznych” . Biorąc pod uwagę specyfikę rynku, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający zarządzanie relacją ze związkami zawodowymi. Przedstawimy najlepsze praktyki i możliwości prawne dochodzenia do konsensusu i zapewnienia realizacji strategii firm.

Zobacz więcej

Tagi: związki zawodowe, szkolenie, relacje, langas group, szkolenia otwarte, spółka kapitałowa


2010-02-04 15:20
 Oceń wpis
   

Nadzorowanie właściwego przepływu informacji oraz dokumentów, sporządzanie umów, komunikacja między organami spółki oraz poszczególnymi, strategicznymi działami firmy, przygotowanie posiedzeń, sporządzanie protokołów to jedne z wielu zadań, które spoczywają na asystentach zarządu i rady nadzorczej. Szeroki zakres obowiązków obliguje do posługiwania się wiedzą z różnych obszarów działalności spółki.

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, sekretarka, asystentka, asystent zarządu


2010-02-04 15:15
 Oceń wpis
   

Jak tworzyć dokumentację spółki w języku angielskim?

Cele szkolenia:
1. Podniesienie poziomu umiejętności dotyczących języka angielskiego w zakresie pisania i tłumaczenia dokumentów korporacyjnych spółki
2. Pokazanie najczęściej popełnianych błędów językowych (pułapek językowych, kolokacji językowych, archaizmów) i efektywnych rozwiązań stosowanych przy tłumaczeniu i pisaniu dokumentów spółki w języku angielskim
3. Przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowego tłumaczenia i posługiwania specjalistycznymi prawniczymi wyrażeniami w języku angielskim

Korzyści długofalowe dla organizacji:
1. Podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie dokumentacji spółki i jej tłumaczenia w języku angielskim
2. Skrócenie czasu potrzebnego do prawidłowego napisania i przetłumaczenia dokumentacji korporacyjnej
3. Możliwość wprowadzenia oszczędności poprzez zmniejszenie liczby zleceń wysyłanych do tłumaczenia (biura tłumaczeń)
4. Zmniejszenie kosztów związanych z popełnianymi błędami w dokumentach spółki, opisów do dokumentów i sprawozdań z zebrań zarządu, rady nadzorczej w języku angielskim, ponoszenia szkód z tytułu błędnej interpretacji informacji zawartych w dokumentach, umowach, wprowadzania korekt, poprawek, wyjaśnień
5. Zdobycie umiejętności szybkiego i sprawnego analizowania dokumentacji w języku angielskim oraz przygotowywania sprawozdań i raportów dla zarządu lub obcojęzycznych kontrahentów

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, spółki, langas group, szkolenia otwarte, biuro zarządu, dokumentacja


2010-02-04 14:22
 Oceń wpis
   

To dwudniowy warsztat prezentacji w języku angielskim. Podczas zajęć eksperci wskażą i przećwiczą z uczestnikami niezbędne słownictwo angielskie użyteczne w prezentacji oraz pokażą techniki i metody prezentacji, których zastosowanie zbuduje umiejętność prowadzenia swobodnych i skutecznych prezentacji.

Zobacz więcej

Tagi: prezentacja, szkolenia, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, business english, wystąpienia


2010-02-04 13:53
 Oceń wpis
   

 

Jak poruszać się w świecie biznesu i dyplomacji?
Savoir vivre i protokół dyplomatyczny to dwudniowe warsztaty, których celem jest przekazanie informacji dotyczących zasad właściwego odnalezienia się i zachowania w trakcie oficjalnych spotkań, umiejętności zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniu - http://www.langas.pl/szkolenie/70

Zobacz więcej

Tagi: szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, savoir vivre, protokół, szkolenia zamknięte


2010-02-04 13:32
 Oceń wpis
   

Jak zbudować efektywny biznes plan i ocenić opłacalność projektu?

Umiejętność zaplanowania efektywnego przedsięwzięcia, kalkulowania ryzyka projektu, prognozowania przepływów pieniężnych z inwestycji zwiększa możliwości zapewnienia rozwoju i zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Celem szkolenia jest przedstawienie metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego biznes planu oraz metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, które są niezbędne dla podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Zobacz

Tagi: biznes plan, szkolenie, langas group, szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, ocena inwestycji
Najnowsze wpisy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ankieta
 
Co motywuje Cię do rozwoju?
Moja wewnętrzna motywacja
Pieniądze
Bliscy
Współpracownicy
Perspektywa awansu


Moje linkiNajnowsze komentarze
 
2013-10-18 14:28
strona do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
extra blog
 
2013-09-17 15:03
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Negocjacje ze Związkami Zawodowymi
Niestety związki zawodowe coraz częściej są jak skała i nic ich nie przekonuje.
 
2013-09-17 14:57
annakalina do wpisu:
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
Teoretycznie to każda pracująca osoba coś o tym wie.


Archiwum Bloga


O mnie